Arkeologi

Arkeologiska fynd från skolgrävning vid Galgbacken, Smidd spik och mynt

Fynd från skolgrävning vid Galgbacken.

Länsmuseet har under flera år lett arkeologiska samarbeten och projekt med skolor och föreningar.

Ett spännande delmoment har varit skolgrävningen, vilket har utförts tillsammans med högstadieelever och gymnasieelever från skolor i Örebro län. Syftet med undersökningarna är att skoleleverna ska få en inblick i hur en arkeologisk undersökning går till i praktiken. De ska även få en förståelse för kulturmiljö och lokalhistoria samt en ökad kunskap om hur människor bodde och levde förr i tiden.

Vill du veta mer? Vår arkelog heter Martin Edlund, telefon: 019-602 87 75

Järnåldersgravar undersöks vid Nalaviberg
och Broby i Viby

Fynd

Under hösten genomförs en arkeologisk undersökning inom Närkes största järnåldersgravfält, som finns vid Nalaviberg och Broby i Viby socken, väster om Hallsberg. Undersökningen görs föra att rädda och tillvarata kunskap och föremål från flera skadade gravar i kanten av gravfältet.

Gravfältet består av mer än 200 synliga gravar med runda och kvadratiska stensättningar, högar och resta stenar. Tidigare undersökningar av gravar visar att de innehåller brända ben, keramik från kärl och dräktföremål som kan dateras till både äldre och yngre järnålder. Under gravarna finns även härdar och kokgropar från andra gravar och boplatser. Gravfältet ligger på en drumlinrygg med naturreservaten Broby, Nalaviberg och Oxaryggen. Inom naturreservaten finns även husgrunder, stenmurar och odlingsrösen, öppna ängs- och betesmarker med stora ekar och lövträd, hassel och ängsblommor samt ovanliga svampar och insekter.

Under slutet av september kommer grävningarna och gravfältet att göras publikt av Örebro läns museum. Museets arkeolog, Martin Edlund håller visningar för skola och allmänhet. Martin kommer att berätta om den pågående undersökningen och visa vad som hittats i de undersökta gravarna. Han visar också olika gravformer och andra lämningar i det historiska landskapet. Det kommer också att erbjudas ”prova-på aktiviteter” för skola och grupper med möjlighet till att få se hur gravar undersöks, att prova arkeologens utrustning och att titta närmare på olika typer av fynd och fornsaker från Närkes förhistoria.

Undersökningen sker mellan den 24 - 29 september 2018 och utförs av Arkeologgruppen i Örebro AB med medel från Länsstyrelsen i Örebro län.

Kontaktperson: Örebro läns museum, Martin Edlund, 019-6028775, epost martin.edlund@olm.se

Visningar: Allmänna visningar av undersökningen sker dagligen 25 - 29 september kl. 16.00 (fri entré). Särskilda visningar av undersökningen, guidningar av gravfältet, samt ”prova-på” aktiviteter för skola och grupper, bokas i förväg via kontaktperson (fri entré, ett begränsat antal platser och tider). Parkering finns 100 meter norr om gravfältet, invid vägen mot Lilla Broby. Visningarna utgår från parkeringen.

Belägenhet: Broby Stensätter 154, 694 93 Östansjö, Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke, Örebro län. Platsens koordinatläge: 59°03'50.8"N 14°56'18.0"E (59.064105, 14.938345)

Vägbeskrivning: Från Örebro, E20 norrgående riktning, tag av vid avfarten Trafikplats Brändåsen, åk mot Hardemo, därefter åk mot Vallby, tag sedan av mot Hageberg/ Broby äng/ Sevärdhet. Skyltat Arkeologi. Från Laxå, E20 södergående riktning, tag av vid avfarten Trafikplats Vallby, åk mot Viby, därefter åk mot Brändåsen, tag sedan av mot Hageberg/ Broby äng/ Sevärdhet. Skyltat Arkeologi.

 

 

 Arkeologi-quiz

Vill du testa dina kunskaper inom arkeologi?

Stenyxor på träskaft

Vår arkeolog Martin har till barnverksamheten satt samman frågor där barn kan testa sina kunskaper.

Vad komer du ihåg? Gör ett arkeologi-quiz och testa dina kunskaper!

Forntids-quiz med tema stenålder - bronsålder.öppnas i nytt fönster

Forntids-quiz med tema järnålder - vikingatid.öppnas i nytt fönster

 

metallsökarprojektet

Metallsökarprojektet - ett arkeologiskt forsknings- och samverkansprojekt vid Örebro läns museum 2017
Ett metallsökarprojekt har genomförts av Örebro läns museum i samverkan med flera parter under sensommar och hösten 2017. Projektet inleddes med en grundläggande utbildning för alla som deltog. Därefter genomfördes riktade sökningar med metalldetektorer inom flera kulturmiljöer, fornlämningar och fyndplatser inom Närke och Örebro län.

Projektet syftar främst till att nå ny kunskap om förekomsten av förhistoriska och historiska metallföremål (fornfynd av metall) i brukade åkermarksmiljöer. Likaså att nå ny kunskap om metallförande fornlämningar och fyndplatser i marker som idag eller som tidigare brukats som åkermark. Ett annat syfte med projektet är att utveckla samverkan mellan den offentliga kulturmiljövården och det ideella organiserade föreningslivet. Genom projektet kan ny kunskap byggas upp i samverkan mellan professionella och historieintresserade. Deltagarna får inom projektet möjlighet att vara delaktiga i forskningen genom arkeologisk metod, söka kunskap om historia och ges en förståelse och insyn i kulturarvets regelverk.
Projektet sker i samverkan mellan Örebro läns museum, Länsstyrelsen i Örebro län, Sveriges metallsökarförening och Riksantikvarieämbetet. Samverkan och medverkan kommer även att ske med flera lokala föreningar och markägare.

 

 

 Arkeologi-quiz

Vill du testa dina kunskaper inom arkeologi?

Stenyxor på träskaft

Vår arkeolog Martin har till barnverksamheten satt samman frågor där barn kan testa sina kunskaper.

Vad komer du ihåg? Gör ett arkeologi-quiz och testa dina kunskaper!

Forntids-quiz med tema stenålder - bronsålder.öppnas i nytt fönster

Forntids-quiz med tema järnålder - vikingatid.öppnas i nytt fönster