Arkeologi i örebro län

Länets arkeologi, med fornfynd och lämningar, spänner över en flertusenårig historia.

I Örebro län utförs varje år flera arkeologiska undersökningar av olika företag och forskare. Dessa undersökningar ökar vår kunskap om föregående generationers liv. På museet arbetar vi med att förvalta och berätta om föremålen från dessa undersökningar.

Vill du veta mer? Skriv till info@olm.se så hjälper museets personal dig.

INSTRUKTIONER VID LEVERANS AV ARKEOLOGISKT MATERIAL

För att säkerställa att museet får rätt information vid leverans av fyndfördelat arkeologiskt material på etiketter och fyndlådor har dessa instruktioner tagits fram. Instruktioner för vilka typer av pennor och papper som ska användas på etiketter specificeras samt vilken dokumentation som ska skickas med fynden.
Här kan du läsa instruktionen. Pdf, 235.9 kB, öppnas i nytt fönster.

antologi-Metalldetektering inom arkeologi och forskning

Metall i form av föremål, mynt och slaggprodukter är ett viktigt arkeologiskt källmaterial. Det är en källa till förståelse av allt från handel, rituella aktiviteter, hantverk och smide till konstruktion av identiteter i det förflutna. Som material betraktat har metall även egenskaper som gör det möjligt att spåra den under jord genom metalldetektering.

Örebro läns museum tog initiativ till ett seminarium kring hur samarbete mellan metalldetekterare, arkeologer och forskare kan utvecklas. Texterna i antologin är en rapport från detta tillfälle, och belyser på olika sätt möjlighterna till en ökad samverkan.

Här kan du ladda ner antologin Pdf, 20.8 MB, öppnas i nytt fönster.

metallsökning i Hagaby

Under första helgen i september 2022 genomfördes en metallsökningsinsats i Hagaby utanför Glanshammar, i samarbete med Sveriges Metallsökarförening.

Utdelningen var inte så stor i kvantitet men det gjordes ändå fynd från kring år 450 och framåt. Några spännande fynd, fastän de inte är så gamla, är ett par tidigmoderna ting: ett prydnadsbeslag i form av sagodjuret grip och ett skedskaft i form av en kvinna med romersk håruppsättning.

Liksom vid metallsökningen väster om ån 2020 framkom nu inga spår av verksamhet under bronsåldern. Det har gjorts en intensiv metallsökaravsökning av området kring Hassleskatten, flera hundra meter i alla riktningar, utan att komma i förnyad kontakt med depåfyndets period. Det kan bero på att inga flera bronsföremål deponerats på platsen under bronsåldern. Men det kan lika gärna bero på att de finns där men ligger under tjocka svämsediment, under metalldetektorns sökdjup.

Rapport från metallsökning vid Hagaby och Skogsberg i
Glanshammar, september 2022

Här kan du ladda ned rapporten. Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapport från provgropsgrävning vid Moshyttan 12 juni 2022

Här kan du ladda ned rapporten. Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Metallsökardagar i Storsicke

Under tre oktoberdagar 2021 genomförde Örebro läns museum ännu en stor och välbesökt fältinsats i samarbete med Sveriges Metallsökarförening. Platsen var Storsicke i Glanshammar dit ett 30-tal personer från olika håll i landet tagit sig för att delta i sökningen med sina detektorer. Metalsökningen skedde bland annat på en åker med ett stort flyttblock intill landsvägen. Nyfiken publik strömmade till och deltog på de guidade turerna, och både barn och vuxna fick chansen att själva prova på att söka med detektorer. Museets nya utställningslokal på hjul, Mobila museet hade sin premiärtur och var på där med en utställning om arbetet med sökningar på platsen, samt museets projektet Landskapsobservatorium

Fynden

Lantbrukare i trakten har redan tidigare hittat flera yxor från stenåldern och bronsåldern vid Storsicke, och vid en förberedande metallsökarinsats 2017 gjordes flera fynd från den yngre järnåldern. Även denna gång hittades en rad fina fynd från senare delen av denna period.

Ett vackert prydnadsbeslag från 400-talet, dekorerat med karvsnittsspiraler hittades ensamt nere vid en å. Möjligen kan det ha suttit på en väska eller ett svärdsbälte som flutit nedströms från den stora offerplatsen för krigsbyte vid Äversta. Bland de andra fynden fanns en bit av ett smycke med djurornamentik från 700-talet, två silvermynt från Kalifatet, 8/900-tal, samt ett dräktspänne som kan ha tillverkats i Birka. Även ett mynthänge slaget för självaste Vilhem Erövraren på 1000-talet hittades, samt en bit av en påkostad sporre i kopparlegering, 14/1500-tal.

Projektledare och arkeolog Martin Rundkvist kommer nu att klassificera fynden närmare.

Rapport

Dr Martin Rundqvist har sammanställt en rapport om metallsökningen i Storsicke. Här kan du ladda ner rapporten Pdf, 8.8 MB, öppnas i nytt fönster..

metallsökning i Husby, glanshammar

Helgen 9-11 april 2021 genomförde museet en en metallsökarundersökning vid Husby i Glanshammar tillsammans med Sveriges metallsökarförening. En undersökning med hjälp av metallsökare innebär att man gräver på enormt många signaler som man hör i instrumentets hörlurar och så sovrar man fynden hårt. Det mesta som hittas är modernt skräp. Deltagarna i insatenvid Husby grävde upp totalt ungefär 2000 föremål. Av dessa bedömde museets arkeologer att 36 av dem var så pass intressanta att de var värda att ta med hem.

Sedan en utgrävning 1997-98 för motorvägsbygget är Husby bedömt som en kungsgård från 500-talet e.Kr., slutet av folkvandringstiden och början av vendeltiden. Från den epoken kom det dock bara fram fyra fynd nu: tre små dräktspännen och en prydnadsnit.

Överraskande nog är i stället 18 av fynden från tiden 800-1100 e.Kr., vikingatiden. Det rör sig mest om glest utstrött hacksilver, inte om någon nedgrävd och utplöjd skatt. Hacksilver var tidens betalningsmedel och vägdes upp på en känslig balansvåg för varje transaktion. Ett litet viktlod för detta ändamål hittades nära motorvägsbron. Två av mynten är kompletta och har redan kunnat klassificeras. Ett av dem slogs i Balkh i nuvarande norra Afghanistan år 803 eller 804 för sagokalifen Harun al-Rashid, känd från Tusen och en Natt. Ett annat slogs för biskop Arnold av Worms i nuvarande sydvästra Tyskland någon gång kring 1050. Silverhanteringen vid Husby har alltså pågått länge. Dessutom hittades en oerhört fin liten fingerring i punsdekorerat guld.

Bit av en silverring

Vikingatida hacksilver: en bit av en halsring.

Biskop Arnold av Worms med skägg och mitran på huvudet.

Genombrutet beslag med korsmotiv. Vad hade det för funktion, och när?

Guldring

Vikingatida fingerring i guld med punsdekor.

Utöver hacksilvret har vi från vikingatiden en vacker fingerring i guld, ett dräktspänne som för ovanlighetens skull är gjutet i bly, ett prydnadshänge, ett par bitar av betselbeslag från biskop Arnolds tid, en nyckel och en dräktnål.

Den äldre medeltiden och högmedeltiden är alltid svåra att få fatt på i metallsökarmaterial. Men vi har åtta fynd från 14/1500-talen: en sigillstamp, tre remsöljor till ryttarsporrar, bakänden till en bordskniv, två mynt av Erik av Pommern och två mynt av Johan III.

Till sist har vi sex fynd som ser lovande ut men som arkeologerna inte har kunnat datera ännu. Särskilt lovande är ett genombrutet beslag med ett kors och ett runt skivspänne.

Arkeologen sorterar sina fyndpåsar.

Nu skall museets arkeologer fotografera och klassificera fynden genom bläddrande i böcker och anrop till kunniga kollegor. Därefter åker de på fyndkonservering så att de inte ärgar sönder och försvinner.

Rapport

Dr Martin Rundqvist har sammanställt en rapport om metallsökningen i Husby. Här kan du ladda ner rapporten Pdf, 37.7 MB, öppnas i nytt fönster..

Fynd från Hassle i Glanshammar, oktober 2020

Hassleskatten offrades i Äverstaån omkring 600 f.Kr., i slutet av bronsåldern. Våra undersökningar på platsen har inte avslöjat någonting mera från denna tid. Om det finns fler bronsåldersoffer av metall på platsen så ligger de för djupt nere i åns avlagringar för att höras i metallsökarens hörlurar. Våra nya fynd är mer än 1000 år yngre, från järnåldern och senare.

Arkeologiska fynd från Hassle
Arkeologiska fynd från Hassle.

FOLKVANDRINGSTIDEN

Den första bebyggelsen på åkern som vi undersökte verkar ha uppförts någon gång under tiden 450-540, folkvandringstidens senare del. Fynden är mestadels dräktdetaljer: kvinnornas spännen och männens agraffknappar. Tre är dekorerade med en exklusiv internationell djurornamentik som bara särskilt kunniga och beresta konsthantverkare behärskade. En bit av ett stort silverspänne skvallrar både om rikedom och sparsamhet: det har blivit reparerat efter att det brutits av.

Arkeologiska fynd från Hassle.
Arkeologiska fynd från Hassle.

VENDELTIDEN

Under vendeltiden 540-790 fortsätter folk att tappa dräktdetaljer, nu av lite mera vardaglig standard. Överst till vänster ser vi ett felgjutet ryggknappsspänne av 500-talsmodell, som talar för att en resande konsthantverkare besökt gården och arbetat här en tid. Längst ner till höger ser vi en bit av ett oidentifierat föremål med förgylld mycket elegant djurornamentik i en stil som har nära beröring med 700-talets första kristna missionsförsök i Norden.

Arkeologiska fynd från Hassle.
Arkeologiska fynd från Hassle.

VIKINGATIDEN

Kring 790 börjar vikingatågen och Norden översköljs av en våg av plundrat silver. Vid Hassle har vi hittat tre vikingatida silvermynt, två från det islamiska kalifatet och ett västeuropeiskt, och två av dem är omgjorda till prydnadshängen. Därtill tre bitar hacksilver, delar av smycken som klippts sönder för att man brydde sig mer om metallvärdet än om hantverket. Sådant silver vägde man på känsliga balansvågar, och från Hassle har vi nere till höger två små vikter för det ändamålet. Därtill bitar av dräktspännen som massproducerades i Birka. Någon gång under 900-talet slutade man att tappa saker på den undersökta åkern, vilket förmodligen betyder att gårdsbebyggelsen flyttades. Kanske 300 meter åt väst-nordväst till byn Hassles historiskt kända läge?

Arkeologiska fynd från Hassle.
Arkeologiska fynd från Hassle.

MEDELTIDEN

Efter 900-talet blir det glesare med fynd. Föremålen ser nu ut att hamna på åkern dels genom att lantbrukarna tappar dem under arbetet, dels genom att Hassle-borna tappar dem på dass varefter man kör ut gödseln på åkrarna. Det äldsta fyndet med en tydlig datering efter vikingatidens slut är den genombrutna dekorerade plattan. Den kommer från ett vackert bälte buret av en modemedveten man kring år 1300. Därtill en mer anonym bältesölja samt ett par småmynt från 1400-talet och bakänden från en bordskniv från 14/1500-talen. Vi lämnade kvar allting vi hittade med dateringar efter år 1600, utom den fina silverknappen med infattad bergkristall. Den kommer från kragen på en folkdräkt för herrar från 1800-talet.

Rapport

Här kan du ladda ner rapporten. Pdf, 16 MB, öppnas i nytt fönster.

metallsökarprojektet

Ett metallsökarprojekt genomfördes av Örebro läns museum i samverkan med flera parter under sensommaren och hösten 2017. Projektet inleddes med en grundläggande utbildning för deltagarna. Därefter genomfördes riktade sökningar med metalldetektorer på flera kulturmiljöer, fornlämningar och fyndplatser runt om i Örebro län.

Projektet syftar främst till att nå ny kunskap om förekomsten av förhistoriska och historiska metallföremål i brukade åkermarksmiljöer. Likaså att nå ny kunskap om metallförande fornlämningar och fyndplatser i marker som brukas eller brukats som åkermark. Ett annat syfte med projektet är att utveckla samverkan mellan den offentliga kulturmiljövården och det ideella organiserade föreningslivet. Genom projektet kan ny kunskap byggas upp i samverkan mellan professionella och historieintresserade. Deltagarna får inom projektet möjlighet att vara delaktiga i forskningen genom arkeologisk metod, söka kunskap om historia och ges en förståelse och insyn i kulturarvets regelverk.
Projektet sker i samverkan mellan Örebro läns museum, Länsstyrelsen i Örebro län, Sveriges metallsökarförening och Riksantikvarieämbetet. Samverkan och medverkan kommer även att ske med flera lokala föreningar och markägare.

Järnåldersgravar undersöktes vid Nalaviberg
och Broby i Viby

Under maj 2019 genomfördes en arkeologisk undersökning inom Närkes största järnåldersgravfält, som finns vid Nalaviberg och Broby, mellan Viby och Östansjö. Undersökningen gjordes för att rädda och tillvarata kunskap från flera av de skadade gravarna som ligger vid vägen. 

Fynd

Under början av maj 2019 arbetade museets arkeolog, martin Edlund med visningar för skola och allmänhet vid gravfältet. Han berättade om den pågående undersökningen och visade vad som hittats i de undersökta gravarna. Besökarna fick också se olika gravformer och andra lämningar i det historiska landskapet. Det erbjöds även  ”prova-på aktiviteter” där besökarna fick se hur gravar undersöks, prova arkeologens utrustning och titta närmare på olika typer av fynd och fornsaker från Närkes förhistoria.

Undersökningen utfördes av Arkeologgruppen i Örebro AB med visningar av Örebro läns museum och medel från Länsstyrelsen i Örebro län.

 Arkeologi-quiz

Vill du testa dina kunskaper inom arkeologi?

Stenyxor på träskaft

Vår arkeolog Martin har till barnverksamheten satt samman frågor där barn kan testa sina kunskaper.

Vad komer du ihåg? Gör ett arkeologi-quiz och testa dina kunskaper!

Forntids-quiz med tema stenålder - bronsålder. Öppnas i nytt fönster.

Forntids-quiz med tema järnålder - vikingatid. Öppnas i nytt fönster.

 

Eketorpsskatten

I länsmuseets arkeologiska samlingar finns den kända Eketorpsskatten som är den största i Närke med sina 1,3 kg. Skatten lades förmodligen ned i en våtmark omkring 970 e Kr, under Vikingatiden. Fyndet påträffades vid plöjning på 1950-talet vid Eketorps gård strax öster om Riseberga Kloster i Edsbergs socken utanför Fjugesta. Vid den arkeologiska undersökningen och flera metallsökningar så kom många hundra föremål fram i dagen. Skatten består av ett stort antal silvermynt, guld- och silversmycken, hacksilver och pärlor av silver, glas och bärnsten. Silvermynten har präglats av både västliga kungariken och östliga kalifat i områden kring Svarta havet. De många dräktsmyckena består av kraftiga halsringar, stora ändknoppar till ringspännen, flätade armband och rikt dekorerade spännen. Här finns även särskilda hängen och amuletter med hednisk och kristen anknytning som den svärdbärande figurinen, tronformad stolen, ormfiguren, Torshammare, eldstål och korset.Se närmare på föremålen från skatten i bildvisningen eller på digitalt museum.