Örebro läns museum

Bronsskulptur utanför länsmuseets byggnad i slottsparken

renoveringen av Museibyggnaden på Engelbrektsgatan 3

Vi saknar vårt hus – museet på Engelbrektsgatan 3 som har varit stängt sedan 2018. Än är det långt kvar innan vi kan flytta in, men nu har ytterligare en steg på vägen tagits i och med att upphandlingen av leverantör för ombyggnationen är klar och bygglovet är beviljat. Om allt går som det ska blir det byggstart under våren 2023.

Varför bygger vi om?

Redan år 2017 startade museet och fastighetsägaren Region Örebro län resan mot en nyrenoverad museibyggnad. Fokus var då och är fortfarande att energieffektivisera fastigheten genom nödvändiga renovering av till exempel tak, fönster och ventilation. Samtidigt vill museet och fastighetsägaren göra verksamhetsanpassningar. Vi bygger om för att skapa en fantastisk museiupplevelse för framtida museibesökare. Konkret innebär det att vi vill öka tillgängligheten och lyfta fram byggnadens vackra arkitektur. Och för att även i framtiden kunna låna in och visa värdefulla konstverk och kulturhistoriska föremål är det också nödvändigt att göra anpassningar kring säkerhet och inomhusklimat.

HUR KOMMER DET ATT SE UT NÄR DET ÄR KLART?

Som ett underlag till White arkitekter har museet tagit fram ett Estetiskt program Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Det ger en riktning för hur vi vill att museibyggnaden ska se ut efter renoveringen.

Programmet tar upp färger och former och material som kommer att vara tongivande. Materialen och känslan är viktiga och inredningen kommer präglas av äkta material och hantverk med förankring i länet. Vi har arbetat med den rumsliga känslan, hur vi vill att husets ska upplevas och uppfattas av framtidens besökare. Att skapa mentala och fysiska utrymmen för reflektion och sänka trösklar för både gamla och nya besökare, har varit en central utgångspunkt

Ordet berättande kommer också att vara vägledande när vi ska utforma och inreda museibyggnaden. Bakom det som är yta, intryck och design kommer det att finnas berättelser om vårt län och människorna här.

Vad händer nu?

Det är fastighetsägaren Region Örebro län som är projektägare. I september 2022 fattade Servicenämnden, Region Örebro län beslut om tilldelning och det blir Serneke Sverige AB som blir leverantör för ombyggnationen av museet.

Den 21 november 2022 kom beskedet att Örebro kommun, byggnadsnämnden har beviljat bygglovet för om- och tillbyggnad av länsmuseet. I motiveringen för beslutet står att "tillbyggnaden utformas i samma stil och material som den ursprungliga byggnaden och underordnar sig i skala och karaktär. De kvaliteter som gör byggnaden särskilt värdefull påverkas inte negativt." Kommunens stadsbyggnadsantikvarie har yttrat sig och meddelar att som helhet innebär förslaget flera positiva ändringar ur kulturmiljösynpunkt. Byggnaden kommer på vissa sätt att återställas efter tidigare ombyggnationer och eftersatt underhåll, vilket innebär att större hänsyn tas till byggnadens kulturvärden och arkitektoniska kvaliteter. Ur kulturmiljösynpunkt är det positivt att byggnaden även fortsättningsvis kommer att kunna användas för museiverksamhet och får förbättrad tillgänglighet.

Siktet är inställt på byggstart under våren 2023. Om allt går som det ska kan vi öppna museet på nytt för besökare under år 2026.

Publikmöten på andra platser

Samtidigt pågår verksamheten för fullt i olika former och museet möter publiken på många andra platser runt om i Örebro län.

Vi har förmånen att finnas på Örebro Slott där vi visar Boom i Bergslagen som invigdes sommaren 2021, samt utställningarna Möjligheternas spegel, Sinnenas begär och Barnet i Tornet-Jan Håfström på Örebro slott. Här har vi öppet under helger och lov, och övrig tid tar vi emot bokade grupper och skolklasser.

Vi har även en egen app med en stadsvandring, utställningsguider och rundturer.

I Glanshammar driver vi ett spännande projekt i samverkan med hembygdsrörelsen, som vi kallar Landskapsobservatorium. Det går ut på att, med utgångspunkt i den europeiska landskapskonventionen, skapa ett forum för kunskap om landskapen och det som påverkar dem. Under augusti 2022 bjöd vi in besökare till vårt Mobila museum vid Ässundets sommarcafé under tre veckors tid. Museet med samarbetsparter tog emot under rubriken Mer än sten - möt landskap, slöjd och konst.

Museet har även inlett ett större projekt i norra länet -Hyttbyggartid. Där vävs aktuella frågor om hur det är att leva i Bergslagen idag samman med Bergslagens historia och hyttornas expansion under medeltiden. Hösten 2022 ägde en forskarkonferens rum i Nora och länsmuseet initierade och bjöd in till Bergslagens historiedagar under samma vecka.

I år har vi också sjösatt vår nya satsning Mobila museet, som är en lastbilstrailer fylld med nya utställningar och museipedagogik som kommer att åka runt i länet. Vi kommer att besöka skolor, medverka på temadagar och finnas där människor möts.

Sommartid håller vi öppet i våra filialer i länet, Arbetarmuseet Gråbo och Siggebohyttans bergsmansgård. På den senare satsar vi i år på att berätta ännu mer om gruvan som finns i närheten med en ny utställning med tema Kraft.

Museet arbetar som vanligt på med byggnadsvård och slöjdfrämjande verksamhet i hela länet. Bakom kulisserna arbetar vi med produktion av kommande utställningar och förstärker vår digitala närvaro för att bli tillgängliga för fler.


Karta och kontakt

Adress

Örebro läns museum
Engelbrektsgatan 3
702 12 Örebro