antikvarisk medverkan

Som antikvarisk medverkande i ett projekt deltar en byggandsantikvarie med sin sakkunskap under hela byggnationen. Vanligtvis vid renovering eller restaurering av en kyrka men också vid t ex omläggning av ett tegeltak eller renovering av fönster på byggnader med kulturhistoriskt värde. Det är länsstyrelsen som bestämmer om det ska vara en antikvarisk medverkande med vid ett projekt. Bidrag för byggnader med kulturhistoriskt värde finns att söka hos Länsstyrelsen.

Uppfräschning

Fasadrenovering av gravkapellet, Fellingsbro kyrkogård

Under projektet deltar vi som antikvariskt sakkunniga på alla byggmöten och diskuterar med fastighetsägare, byggledare och hantverkare när det gäller antikvariska frågor. Syftet är att byggnadens kulturhistoriska värde inte ska försvinna eller förvanskas i byggprocessen. Det handlar många gånger om material och kulörval, men också om lämpliga lösningar och tillvägagångssätt som bevarar byggnadens kulturhistoriska värde.

När projektet är slut gör vi en antikvarisk rapport över de utförda arbetena.
Se våra rapporter.


Nedan följer några exempel:

Fellingsbro gravkapell

Gravkapellet på Fellingsbro kyrkogård, ritat av arkitekt Martin Westerberg, har under 2017-2018 genomgått en välbehövlig fasadrenovering. Byggnaden har en stram arkitektonisk utformning som lyfts fram till ny fräschör.

Ladugård i Mullhyttan

Omläggning av tak på ladugård, Mullhyttan


Den gamla ladugården på Sågbacken, Mullhyttans hembygdsgård, har fått nytt tak. Det gamla taket av eternitplattor hade gjort sitt och ersattes med sinuskorrugerad plåt. På bilden syns undertaket av hyvlade spånor i mycket gott skick. Det fyllde fortfarande sin funktion och behövde bara kompletteras på ett par ställen. Ny reglar är på väg att monteras, som underlag för den nya plåten.


Hardemo kyrkas tornhuv

Hardemo tornhuv, spåntak

Spåntaket på Hardemo kyrkas tornhuv har lagts om under sommaren 2018. Taket var senast omlagt 1946 och var nu i behov av en omläggning.

Hardemo kyrka är en av de kyrkor som ingår i ett större stiftsprojekt ”Medeltida kyrkotaklag”. Ett projekt där man genomfört en inventering och dokumentation av medeltida taklag i Strängnäs stift. Projektet påbörjades 2013 och är fortfarande pågående. (Läs mer under Tidigare projekt och rapporter) I projektet har det framkommit att tornets pyramidformade huv är välbevarad, även om senare förstärkningar gjorts. Stora delar av taktron, dvs undertaket, är bearbetade i medeltida sprätthuggningsteknik, likaså de flesta av taksparrarna. Tornhuven är förmodligen samtida med tornet.

I arbetet med att lägga om spånen på tornhuven var det nu mycket viktigt att man tog hänsyn till samtliga medeltida delar i tornhuvens konstruktion. I synnerhet de sprätthuggna medeltida taktron som de nya spånen skulle spikas fast i. Dessa är viktiga att bevara och vara aktsam om vid denna och kommande renoveringar.

Även tornets medeltida murverk var i behov av renovering. Man har nu sett över murverket och lös fog har skrapats bort och fogats om, även mindre lagningar har gjorts. Fönstren i tornet har målats, ljudluckor och den medeltida kyrkporten har strukits med tjära.