Tidigare projekt

Nedan följer ett urval av tidigare projekt vi utfört.

Medeltida taklag

Medeltida taklag etapp 1-3

Få ställen är så orörda som kyrkvindarna. De kan i vissa fall vara 900 år gamla och har genomgått få förändringar under århundradena och kan därför ge oss ovärderlig kunskap om människorna, samhället och äldre hantverkstekniker. I dag installeras bland annat brand- och säkerhetsinstallationer eller så utförs tak- och isoleringsarbeten, vilket gör att vindarna byggs om och förändras.

2014 påbörjades projektet medeltida taklag i Strängnäs stift, ett samarbetsprojekt mellan Örebro, Stockholm och Sörmlands länsmuseer, på uppdrag av Strängnäs stift. Projektet är ett tvärvetenskapligt projekt där vi samarbetar med hantverkare och drar nytta av varandras kunskaper och erfarenheter. Syftet med projektet var att ta reda på om det fortfarande fanns medeltida taklag kvar och utröna hur pass intakta de är. Det har visat sig att det faktiskt finns taklag som i stort är intakta och 900 år gamla! Projektet syftar också till att öka kunskapen om våra medeltida kyrkotaklag hos såväl församlingarna som hos tjänstemän och hantverkare.

Just nu pågår etapp 3 av projektet. För etapp 1 och 2 finns rapporter att läsa för den som vill veta mer. Rapport för etapp 3 kommer när arbetet är avslutat. Rappport etapp 1 Pdf, 26.7 MB, öppnas i nytt fönster. , etapp 2 Pdf, 26.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Medeltida träklyvning – ett försök att återskapa hantverkskunskap

Filmen skildrar ett försök att klyva en tretton meter lång tallstock med radiella klyvsnitt. Förlagorna finns i Hardemo kyrkas tornhuv. Kyrkan finns SV om Örebro, i Närke och uppfördes någon gång mellan år 1180-1220. Dateringen är inte fastställd. Dessa sparrar är tagna ur stocken på ett tidigare inte dokumenterat sätt. En sida av sparrarna är obearbetad ytved, vilket tidigare inte setts på kyrkobyggnader från medeltiden i den här delen av landet. All träbehandling görs med rekonstruerade medeltida verktyg. Fällning och klyvning utförs med ett fåtal yxor.

Stripa gruva – dokumentation över betongrenoveringar

En beskrivning över renoveringsprocessens olika moment, med kommentarer om metoder, utförande, materialval och resultat. Tanken med de samlade erfarenheterna som renoveringen av Stripa Gruva producerat, var även att ge ett bidrag till den antikvariska dialogen om metodutvecklingen vid restaurering av betongkonstruktioner, något som efterfrågas idag inför upprustningen av landets stora byggnadsvolym i betong.
Rapporten finns här. Pdf, 18.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Karlskoga kulturmiljöinventering

Karlskoga


Karlskoga stads bebyggelse är mycket intressant och har i många fall ett stort kulturhistoriskt värde. Karlskoga växte kraftigt i takt med att industrialismen tog fart och det i staden etablerades större företag som bidragit till bebyggelsens uppförande och utformning. Det behöves såväl arbetarbostäder, direktörsvillor, industribyggnader som skolor, och andra byggnader för stadens befolkning. I Karlskoga stad finns många fantastiskt fina arkitektritade villor och byggnader.

På uppdrag av Karlskoga kommun har vi utfört en kulturhistorisk inventering av i Karlskogas samtliga stadsdelar med karaktäristik och kulturhistorisk bedömning. Tanken är att den ska ligga till grund för ett kulturmiljöprogram.

Modernismen i Bergslagens kyrkor, Västerås stift

Spiraltrappa i Fellingsbro

I länet, den del som ligger i Västerås stift, finns få kyrkor uppförda under modernismen, ca 1930-1980. Däremot genomfördes några restaureringar under perioden, varav vissa, av mycket framträdande arkitekter. På uppdrag av Västerås stift har vi inventerat och karakteriserat dessa restaureringar där vi lyfter fram det kulturhistoriska värdet. Rapporterna utgör ett underlag och hjälp till församlingarna i deras fortsatta förvaltning av kyrkorna.

Gjutjärns kors

Gjutjärnet på Bergslagens kyrkogårdar, Västerås stift

Järnet har i många hundra år haft en viktig och central roll i Bergslagen. På kyrkogårdarna finns stora gravhällar från 1600-talet men också kors från så sent som 1900-talets mitt. Kyrkogårdarna och i detta fall gravvårdarna av gjutjärn berättar om samhällets utveckling, om människorna som levt och verkat i trakten, om de sociala förhållandena och om olika tiders mode och ideal. De berättar inte bara om människorna de är resta över utan också om hantverkaren bakom gravvården och om hur tillverkningen gått till.

På uppdrag av Västerås stift har vi inventerat de gravvårdar av gjutjärn som finns på Bergslagens kyrkor samt vilka skador och lämpliga åtgärder som finns. Rapporten utgör ett underlag och hjälp till församlingarna i deras fortsatta förvaltning av dessa gravvårdar.
Rapport: Gravvårdar av gjutjärn Bergslagens kontrakt Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Örebro slott

Örebro läns museum brukar vara delaktiga som antikvarisk medverkan vid renoveringar på Örebro slott. Slottstornen har etappvis fått ny vattenavrinning och skiffertaken har lagts om, renovering av Kungens sovrum samt installation av ny undercentral och tillgänglig görande av källaren.

Sydöstra tornet, Örebro slott