aktuellt

Medeltida kyrkotaklag i Närke

Närke har ovanligt mycket trä bevarat i sina medeltida kyrkobyggnader och verktygsspår från medeltiden kan berätta om både tidens hantverkare och byggnadsteknik. Hemslöjdskonsulent Lars Petersson, Anneli Borg och
Charlott Torgén, byggnadsantikvarier, berättar.

En film i UR Samtidens serie Länsmuseerna berättar

Föreläsning UR Play · 15 min

Siggebohyttan - nya vandringsleder

Nya vandringsleder i Siggebohyttan


Inte bara själva gården Siggebohyttan är värd stor uppmärksamhet. Hela området kring gården rymmer dolda kulturhistoriska lämningar som berättar om livet kring Siggebohyttan. Med hjälp av snitslade vandringsleder guidas besökaren till platser som i projektet gjorts levande genom uppskyltning framtagning av broschyrer och kartor.

Råvarulänet

Råvarulänet är samlingsnamnet på ett nytt projekt som har anknytning till bergshanteringen. Mer än något annat har bergens mineralrikedom präglat utvecklingen i vårt län. I en första fas av projektet lyfts grundämnet bly (Pb Plumbum) fram. Faktainsamlingen om blybrytning i länet har hittills varit begränsat och projektet avser att bidra med kunskapsuppbyggnad kring ett mineral som haft stort användningsområde t.ex rostskydds behandling (blymönja) elledningar (kulokablar) hagelkulor etc.

Gravvårdar av kalksten - ett kunskapsuppbyggande projekt

I vårt län finns flera kalkstensbrott och kalkstenen har i många hundra år använts som material till gravvårdar. Dessa gravvårdar kan berätta mycket om vår historia ur flera perspektiv. De kan berätta om hantverkaren och den eventuella konstnären bakom utformandet, olika tiders stilar och ideal, om människornas sociala ställning deras språk och skriftsbruk och mycket mer.

Med tiden nöts de och många håller på att vittra sönder och är i akut behov av åtgärder. Under 2018 och 2019 utför vi därför ett projekt på uppdrag av Strängnäs stift, där beståndet av kalkstensgravvårdar inventeras. Vi tittar också på vilka möjliga och lämpliga åtgärder som finns. Rapporten som tas fram är tänkt att utgöra ett underlag och underlätta för församlingarna i den fortsatta förvaltningen av dessa gravvårdar.

Kyrkogårdsinventering

Inventering av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar

Under många år har vi utfört inventering av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar på länets kyrkogårdar. I år befinner vi oss i Lindesberg och Ramsberg och inventerar deras kyrkogårdar. Rapporterna utgör ett underlag och hjälp till församlingarna i deras fortsatta förvaltning av kyrkogårdar och gravvårdar.

Kyrkogårdarna speglar oftast samhället och orten där de finns. De utgör en fantastisk källa till berättelser om människorna, samhället och olika tider.

Medeltida kyrkvind

Medeltida taklag, etapp 3

Kyrkvindar är några av de mest spännande platser som finns. På vindarna kan det finnas material som i några fall är ca 900 år gamla! Här kan vi hitta material, konstruktioner och spår efter kyrkans uppförande och de människor som lät uppföra den.

Vi är nu inne på etapp 3 av projektet Medeltida taklag som är ett samarbetsprojekt med Sörmlands och Stockholms länsmuseer på uppdrag av Strängnäs stift.

Under denna etapp har vi utfört dendrokronologiska provtagningar i några få av länets kyrkor, som är skickade på analys. En dendrokronologisk provtagning innebär att man daterar virkets ålder genom att titta på årsringarna. Vi väntar med spänning på svaren! Under hösten kommer vi också att genomföra en djupdykning i landsarkivet i Uppsala för att se om vi kan hitta mer information om kyrkornas ålder och uppförande där.
Rapport etapp 2 Pdf, 26.6 MB.


Liten byggnad med nylagt vasstak.

Lilla b

Lilla byggnadsvårdsbidraget är en förenklad variant av bidrag som ges till byggnader som saknar funktion, sk överloppsbyggnader. De bidrar till vårt kulturlandskap och våra kulturmiljöer och är viktiga att bevara. Bidraget delas ut av Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och vi har i flera år gett fastighetsägarna råd inför åtgärder. I år har arbetena till stor del bestått av omläggning av lertegeltak på olika typer av ekonomibyggnader samt upprätning av en timmerstomme, tillhörande en liten hölada.