Järnåldersgravar undersöks vid
Nalaviberg och Broby i Viby

Två arkeologer arbetar.

Under maj 2019 genomförs en arkeologisk undersökning inom Närkes största järnåldersgravfält, som finns vid Nalaviberg och Broby i Viby socken, väster om Hallsberg. Undersökningen görs föra att rädda och tillvarata kunskap och föremål från flera skadade gravar i kanten av gravfältet.

Arkeologiskt fynd

Följ med på en visning på Nalaviberg med museets arkeolog, Martin Edlund Martin kommer att berätta om den pågående undersökningen och visa vad som hittats i de undersökta gravarna. Han visar också olika gravformer och andra lämningar i det historiska landskapet.

Gravfältet består av mer än 200 synliga gravar med runda och kvadratiska stensättningar, högar och resta stenar. Tidigare undersökningar av några gravar, varav några räddningsundersöktes hösten 2018, visar att de innehåller brända ben från människor och djur, keramik från lerkärl, dräktföremål och verktyg som kan dateras till yngre järnåldern, Vendeltid och Vikingatid. Under gravarna finns även härdar och kokgropar som kan komma från äldre boplatser. Gravfältet ligger på en drumlinrygg med naturreservaten Broby, Nalaviberg och Oxaryggen. Inom naturreservaten finns även husgrunder, stenmurar och odlingsrösen, öppna ängs- och betesmarker med stora ekar och lövträd, hassel och ängsblommor samt ovanliga svampar och insekter.

Undersökningen sker mellan den 26 - 29 september 2018 och utförs av Arkeologgruppen i Örebro AB med medel från Länsstyrelsen i Örebro län.

Vägbeskrivning:
Från Örebro, E20 söderut, tag av vid avfarten Trafikplats Brändåsen, åk mot Hardemo, därefter åk mot Vallby, tag sedan av mot Hageberg/ Broby äng/ Sevärdhet.
Från Laxå, E20 södergående riktning, tag av vid avfarten Trafikplats Vallby, åk mot Viby, därefter åk mot Brändåsen, tag sedan av mot Hageberg/ Broby äng/ Sevärdhet. Skyltat Arkeologi.

Parkering finns 100 meter norr om gravfältet, invid vägen mot Lilla Broby. Visningarna utgår från parkeringen.

Plats: Broby Stensätter 154, 694 93 Östansjö, Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke, Örebro län.

Läge: 59°03'50.8"N 14°56'18.0"E (59.064105, 14.938345)

Kontakt: Martin Edlund, tel. 019-6028775, martin.edlund@olm.se
I begränsad omfattning tas även bokade visningar och ”prova-på”- aktiviteterför grupper emot. 

Undersökningen sker mellan den 6 - 17 maj 2019 och utförs av Arkeologgruppen i Örebro AB med visningar av Örebro läns museum och medel från Länsstyrelsen i Örebro län.