samrådsyttrande ang. ny översiktsplan

6 mars 2018

Örebro läns museum arbetar aktivt med frågor som rör kulturmiljöer i hela länet. Nu är Hällefors kommun på gång med en ny översiktsplan. Byggnadsantikvarie Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen skrev för en tid sedan ett samrådsyttrande om planen från museet.

Kulturmiljö vid Lokavägen i Grythyttan.
Bostadshusen troligen uppförda på 1950-talet med takbeläggning av skiffer som är typiskt
för Grythyttan.

Utdrag ur yttrandet:
"Översiktsplanen framhåller kulturmiljöaspekten som ett viktigt förhållningssätt i planeringen av mark- och vattenområdena vilket är positivt ur kulturmiljövårdande synpunkt. Bland annat uttrycks att ” I Hällefors kommun finns många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer” (s. 93) och vidare ”De kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse- och industrimiljöerna utgör en mycket viktig resurs för Hällefors kommuns framtida utveckling”. (s. 96) För att säkerställa dessa miljöer bör i planförslaget framgå rekommendationer om att dessa miljöer omfattas av områdesbestämmelser eller detaljplaner. I planerna bör framgå hur dessa miljöer skyddas och att tillgängligheten säkerställs."

Här kan du ta av del av översiktsplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Hällefors kommuns hemsida, samt inkomna samrådsyttranden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och läsa länsmuseets yttrande Pdf, 109.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 109.4 kB) i sin helhet.

Bildtext: Kulturmiljö vid Lokavägen i Grythyttan. Bostadshusen troligen uppförda på 1950-talet med takbeläggning av skiffer som är typiskt för Grythyttan.

Nyheter