Nyheter

Projektmedel till museet

6 mars 2013
Frågor om mångfald lyfts fram
Flera ska känna sig hemma i Örebro län. Berättelsen om länet måste ta utgångspunkt i den sociala och kulturella mångfald som präglar regionen. Det vill Örebro läns museum som nu har beviljats projektmedel om max 400 000 per år i tre år från Regionförbundet för att arbeta med nya berättelser om länet. Arbetet ingår som en del i projektet "Att störa homogenitet" som särskilt uppmärksammar minoriteter och den kulturella mångfald som präglar regionen, hit hör till exempel hbtq-erfarenheter och andra berättelser som haft en liten eller ingen plats i ett traditionellt kulturarv. Ett övergripande syfte med projektet är att fler ska känna igen sig i berättelserna om länet, att göra kopplingar mellan kulturarv, demokrati och mänskliga rättigheter och att det därmed också ska bidra till att lyfta fram öppenhet och mångfald som viktiga värden i regionens profil.

 

Extra information

Läs mer om projektet Att störa homogenitet.