Vattendrag som kulturmiljö

Järle kvarn

Flera dammar i Örebro län riskerar att rivas om naturvården får som den vill. Man vill bland annat underlätta för fiskvandring flodpärlmusslans överlevnad. Museet menar att många av de 600 dammar som finns i vårt län utgör en omistlig del av vårt kulturarv. Flertalet har en månghundraårig historia och de utgör delar av en helhet där de tillsammans med bebyggelse, andra delar av vattensystem, landskap och infrastruktur berättar om vårt läns och vårt lands långa industrihistoria.

Örebro läns museum har tillsammans med Örebro läns hembygdsförbund arbetat med frågan under flera års tid. Vi vill bidra till ett konstruktivt och öppet samtal kring problematiken. Måste verkligen natur- och kulturvärden ställas mot varandra? Nedan redovisas vad museets och hembygdsförbundet gjort tillsammans i frågan från 2017 och framåt.

artiklar